วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมอำเภอคำม่วง  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง(คปสอ.คำม่วง) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมลงนามพันธะสัญญาร่วมกันพัฒนาวาระคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
     (พชอ.คำม่วง) โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วงเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สมานมิตร  อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ประธาน คปสอ.คำม่วง, นายสายัณห์  ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
     และภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศวาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคำม่วง ปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 05-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com