ข้อมูลพื้นฐาน ( กันยายน 2553 )              

1. ข้อมูลโรงพยาบาล
                        ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลคำม่วง 
                        ที่อยู่: 92 หมู่ที่10  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
2. เจ้าของ / ต้นสังกัด
                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ลักษณะบริการ
              โรงพยาบาลมีหน้าที่ในการด้านสุขภาพอนามัย  ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และสนับสนุนงานของสถานบริการสาธารณะสุขเครือข่าย โดยการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ลักษณะบริการ ผสมผสาน  เป็นแบบองค์รวม รับผิดชอบประชากรเขตอำเภอคำม่วงและสามชัย

         จำนวนเตียงผู้ป่วยใน  : 30 เตียง ( ให้บริการสูงสุด 54 เตียง )
         จำนวนเตียงมารดาและทารกหลังคลอด  :  6 เตียง  ( แยกจากตึกผู้ป่วยใน )
         ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชน ระดับ ทุติยภูมิ  ขนาด 2.1
     
          ผู้ประสานงาน

                       1. ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ  สีเครือดง    ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์  0-4387-9131 ต่อ 115, 08-5738-7545 โทรสาร 0-4387-9004 ต่อ103
E- mail address chanpen52@ grmail.com

                       2. ชื่อ นางประวีณา  ปรีดี   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-9131 ต่อ 115, 08-5738-7545 โทรสาร 0-4387-9004 ต่อ103
E- mail address  Praveen.pree@hotmail.com

                       3. ชื่อ นางอุไรวรรณ  ปรีถวิล   ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีกาแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงาน งานรังสีวินิจฉัย  โรงพยาบาลคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรสาร  0- 4387-9131 ต่อ 116, 08-2843-8342  โทรสาร 0-4387-9004ต่อ103
E- mail address prethawin@hotmail.com
                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล จากงานคุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง    
Update by (IT) khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th