รายชื่อหมู่บ้านที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยในเขตอำเภอคำม่วง ปี
สอ.โพน  รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน สอ.สูงเนิน  รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน สอ.นาบอน  รับผิดชอบ  11  หมู่บ้าน
ม.1 โพน ต.โพน ม.1 หนองยางใต้ ต.เนินยาง ม.1 นาบอน ต.นาบอน
ม.2 โพน ต.โพน ม.2 หนองม่วง ต.เนินยาง ม.2 นาบอน ต.นาบอน
ม.3 โพน ต.โพน ม.3 สูงเนินใต้ ต.เนินยาง ม.3 สะพานหิน ต.นาบอน
ม.4 โพนงาม ต.โพน ม.4 หนองยางเหนือ ต.เนินยาง ม.4 คำสมบูรณ์ ต.นาบอน
ม.5 คลองเตย ต.โพน ม.5 สูงเนิน ต.เนินยาง ม.5 คำเมย ต.นาบอน
ม.6 โพนนาเรียง ต.โพน ม.6 โคก ต.เนินยาง ม.6 หัวนาคำ ต.นาบอน
ม.7 โคกน้อย ต.โพน ม.7 หนองยางคำ ต.เนินยาง ม.7 โนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน
ม.8 ใหม่ชัยมงคล ต.โพน ม.8 เนินยาง ต.เนินยาง ม.8 ทุ่งมน ต.นาบอน
ม.9 หนองซองแมว ต.โพน ม.9 หนองม่วงเหนือ ต.เนินยาง ม.9 บะเอียด ต.นาบอน
ม.10 หนองบอน ต.โพน ม.10 สูงเนินเหนือ ต.เนินยาง ม.10 นาอุดม ต.นาบอน
            ม.11 นาเจริญ ต.นาบอน

สอ.ดินจี่  รับผิดชอบ  11  หมู่บ้าน

สอ.เก่าเดื่อ   รับผิดชอบ  2  หมู่บ้าน

สอ.นาตาล  รับผิดชอบ  11  หมู่บ้าน
ม.1 ดินจี่ ต.ดินจี่ ม.6 เก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง ม.1 นาทัน ต.นาทัน
ม.2 ดินจี่ ต.ดินจี่ ม.7 เก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง ม.4 โจด ต.นาทัน
ม.3 โคกสนาม ต.ดินจี่   ม.5 นาตาล ต.นาทัน
ม.4 โพนแพง ต.ดินจี่ สอ.ดงสวนฯ รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ม.6 นาไร่เดียว ต.นาทัน
ม.5 โพนแพง ต.ดินจี่   ม.8 โนนค้อ ต.นาทัน
ม.6 ห้วยสมอทบ ต.ดินจี่ ม.7 ดงสวนพัฒนา ต.นาทัน ม.9 โนนค้อ ต.นาทัน
ม.7 โนนหนามแท่ง ต.ดินจี่ ม.10 สร้างแข้ ต.นาทัน ม.11 โนนค้อ ต.นาทัน
ม.8 ทุ่งสว่างพัฒนา ต.ดินจี่ ม.15 ดงสวนพัฒนาเหนือ ต.นาทัน ม.12 โนนค้อใหม่ ต.นาทัน
ม.9 ท่านาเลา ต.ดินจี่   ม.13 นาทัน ต.นาทัน
ม.10 โพนแพงม่วงทอง ต.ดินจี่   ม.14 โนนค้อ ต.นาทัน
ม.11 ดินจี่ ต.ดินจี่   ม.16 นาไร่เดียว ต.นาทัน

รพ.คำม่วง รับผิดชอบ  13  หมู่บ้าน
ม.1 ทุ่งคลอง ต.ทุ่งคลอง ม.8 สันเมือง ต.ทุ่งคลอง ม.13 คำม่วง ต.ทุ่งคลออง
ม.2 โนนสะอาด ต.ทุ่งคลอง ม.9 คำม่วง ต.ทุ่งคลอง ม.2 หนองสระพัง ต.นาทัน
ม.3 คำพิมูล ต.ทุ่งคลอง ม.10 คำม่วง ต.ทุ่งคลอง ม.3 หนองสระพัง ต.นาทัน
ม.4 คำม่วง ต.ทุ่งคลอง ม.11 คำพิมูลพัฒนา ต.ทุ่งคลอง  
ม.5 คำม่วง ต.ทุ่งคลอง ม.12 ทุ่งคลอง ต.ทุ่งคลอง  

รายชื่อหมู่บ้านที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยในเขตกิ่งอำเภอสามชัย
สอ.หนองแซง  รับผิดชอบ  12  หมู่บ้าน สอ.คำสร้างเที่ยง รับผิดชอบ  7  หมู่บ้าน สอ.จาน  รับผิดชอบ  8  หมู่บ้าน
ม.1 หนองกุงใหญ่ ต.หนองแซง ม.1 คำสร้างเที่ยง ต.คำสร้างเที่ยง ม.1 ค้อ ต.หนองช้าง
ม.2 หนองสิม ต.หนองแซง ม.2 นาไร่เดียว ต.คำสร้างเที่ยง ม.2 จาน ต.หนองช้าง
ม.3 หนองสิมใหม่ ต.หนองแซง ม.3 คำแคน ต.คำสร้างเที่ยง ม.3 หนองช้าง ต.หนองช้าง
ม.4 สามชัย ต.หนองแซง ม.4 ท่านาจาน ต.คำสร้างเที่ยง ม.4 ห้วยยาง ต.หนองช้าง
ม.5 หนองแซง ต.หนองแซง ม.5 โนนสมบูรณ์ ต.คำสร้างเที่ยง ม.5 หนองแก่นทราย ต.หนองช้าง
ม.6 ท่างาม ต.หนองแซง ม.6 คำแคนใต้ ต.คำสร้างเที่ยง ม.6 นาดูน ต.หนองช้าง
ม.7 โคกกลาง ต.หนองแซง ม.7 ท่าสะอาด ต.คำสร้างเที่ยง ม.7 ดงตาว ต.หนองช้าง
ม.8 หนองกุงกลาง ต.หนองแซง     ม.8 พรเจริญ ต.หนองช้าง
ม.9 หนองแซงเหนือ ต.หนองแซง        
ม.10 โนนแต้ ต.หนองแซง        
ม.11 คำน้ำใส ต.หนองแซง  
ม.12 ดานเม็ก ต.หนองแซง  
 
สอ.หนองกรุงน้อย รับผิดชอบ 11  หมู่บ้าน
สอ.หนองแสง  รับผิดชอบ  9  หมู่บ้าน
ม.5 กุดแห่ ต.สำราญใต้ ม.1 โคกสำราญ ต.สำราญใต้
ม.7 หนองกุงน้อย ต.สำราญใต้ ม.2 หนองแสง ต.สำราญใต้
ม.8 ท่าช้าง ต.สำราญใต้ ม.3 หนองแสงใหม่ ต.สำราญใต้
ม.9 หนองกุงน้อย ต.สำราญใต้ ม.4 คำเขื่อนแก้ว ต.สำราญใต้
ม.10 โพนทอง ต.สำราญใต้ ม.6 คำหุ่ง ต.สำราญใต้
ม.11 คำป่าหวาย ต.สำราญใต้ ม.14 หนองแสงใต้ ต.สำราญใต้
ม.12 คำอุดม ต.สำราญใต้ ม.15 โนนศาลาทอง ต.สำราญใต้
ม.13 หนองไผ่ ต.สำราญใต้ ม.16 คำเขื่อนแก้วเหนือ ต.สำราญใต้
ม.18 โนนหนองไฮ ต.สำราญใต้ ม.17 หนองแสงเหนือ ต.สำราญใต้
ม.19 โนนทัน ต.สำราญใต้
ม.20 โพนทอง ต.สำราญใต้


 

                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลคำม่วง All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th