ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
            ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด
 ๑๐  เตียง  เนื่องจากไม่มีที่ดินในการตั้งโรงพยาบาล  จึงไปสร้างที่อำเภอเขาวง
          ในปี  ๒๕๒๔  ทางจังหวัดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด
๑๐  เตียงอีก  ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมาว่าจะให้อำเภอไหน  อำเภอนั้นควรจะมีการบริจาคสมทบ  มีอำเภอที่มีที่ดิน
พร้อมที่จะสร้าง  ๒  อำเภอคือ  อำเภอหนองกุงศรี  และอำเภอคำม่วง
          ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถามทางอำเภอคำม่วง เนื่องจากอำเภอคำม่วงเป็นอำเภอใหม่ราษฎรอยู่กระจัดกระจายโดยทั่วไป
มีฐานะยากจนไม่มีเงินบริจาค  แต่ด้วยความสามารถของ นายอำเภอ เกษม  แสนโภชน์  จึงได้เรียนว่าได้มีเงินบริจาคสมทบแล้วแต่ไม่ทราบจำนวนและด้วยความช่วยเหลือของผู้ว่าราชการจังหวัดว่า  ถ้าสร้างที่อำเภอหนองกุงศรี  จะบริจาคสมทบสองแสนบาท  แต่สร้างที่อำเภอคำม่วงจะบริจาคสามแสนบาท  จึงทำให้ราษฎรอำเภอคำม่วงมีโรงพยาบาล
โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  ๓,๔๘๐,๔๐๐  บาท  (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด  ๑๐  เตียง
          เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงได้หาสถานที่ก่อสร้างขึ้นที่โรงเรียนคำม่วง  แต่เนื่องจากมีพื้นที่น้อยและอยู่ห่างไกลชุมชนมากจึงได้ย้ายมาที่ตรงกันข้ามสถานีตำรวจอำเภอคำม่วงและที่ว่าการอำเภอคำม่วง  โดยที่ดินเป็นของราชพัสดุประมาณ  ๒๐  ไร่ 
นายอำเภอคำม่วงก็ได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลคำม่วงขนาด  ๑๐  เตียงจะขยายเป็น  ๓๐  เตียง  จะมีพื้นที่แคบจึงขอบริจาคที่ดินจากราษฎรที่มีที่ดินติดกัน  ในขั้นแรกนายอำเภอคำม่วงและเจ้าหน้าที่พนักงานอนามัยได้ร่วมกันชี้แจงถึงเหตุผลต่างๆ  กับเจ้าของที่ดิน  จึงได้รับบริจาคให้สร้างได้ 
โดยนายพร  ศรีบัว  ได้บริจาคที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้างจำนวน ๖ ไร่ ๗๖  ตารางวา  นายลือชัย  สีหะดุณังกุล  บริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา
          ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กาฬสินธุ์ก่อสร้าง  ได้เป็นผู้ประกวดราคาได้ในวงเงิน  ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท  ( สามล้านสมแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๒๔  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๔  และได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๒๕  ประกอบด้วยอาคารต่างๆ  คือ
                   ๑.  ตึกผู้ป่วย                   จำนวน                  ๑ หลัง
                   ๒.  โรงซักฟอก              จำนวน                  ๑ หลัง
                   ๓.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๕-๖  ๑ หลัง
                   ๔.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๓-๔  ๒ หลัง
                   ๕.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๑-๒ ๒ หลัง

          โรงพยาบาลคำม่วงเริ่มเปิดบริการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยไม่มีนายแพทย์มาประจำ  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๒๕  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ  คือ พยาบาล ๔ คนคือ  
                  ๑.  นางพลสุข  พลยิ่ง
                 ๒.  นางสาวอดาวัน  ทุมมาวัติ
                 ๓.  นางสาวศิริพร  ไกรการ
                 ๔.  นางสาวกรรณิการ์  ชาลีวรรณ  ( พยาบาลโรงพยาบาลเขาวง )
เจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งย้ายมาจากสถานีอนามัยคำม่วง  ๓ คนคือ
                 ๑.  นางสุมาลี  เจริญดี
                ๒.  นางประเทศ  สารจันทร์
                ๓.  นางสาวจุฬภรณ์  ภูน้ำย้อย
พนักงานจากสถานีอนามัยคำม่วง ๑ คน มาเป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและธุรการโรงพยาบาลคำม่วง คือนายวงศ์ตะวัน ณ  กาฬสินธุ์
ลูกจ้างประจำนักการภารโรง  ๑  คนคือ  นายพิขิต  บุญสุข
           ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๒๕  ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางมาเป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( อาจอยู่ในตำแหน่งนักการภารโรงด้วย )ในเริ่มแรกโรงพยาบาลยังไม่มีระบบน้ำประปาและไฟฟ้า  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณเพื่อการนี้จากกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลจึงได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  จัดหาน้ำสะอาดโดยการสร้างหอถังชั่วคราวขึ้น  โดยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสุขาภิบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นายอำเภอ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และอาสาสมัครักษาดินแดนของศูนย์อำนวยการประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอำเภอคำม่วง  สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๗,๕๕๕  บาท
          ในด้านระบบไฟฟ้า  ในระยะที่ไม่ได้รับงบประมาณโรงพยาบาลได้ต่อไฟฟ้าแรงต่ำเข้ามาชั่วคราว  โดยมีนายอำเภอพร้อมด้วยอาสาสมัครักษาดินแดนและครูใหญ่โรงเรียนหนองแซงวิทยาได้จัดหาไฟฟ้ามาให้ใช้โดยได้ใช้เงินของโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สิ้นค่าใช้จ่าย  ๒,๙๘๐ นอกจากนี้ราษฎรอำเภอคำม่วงมีฐานะยากจนจึงไม่มีโอกาศได้ศึกษาชั้นสูงๆเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาจากอำเภออื่น  คาดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลก็สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชน  จำนวน ๖๔,๑๔๙  จาก ๗๐ หมู่บ้านและ ๖ ตำบล  ได้เป็นอย่างดี ( จากคำบอกเล่าของนายอำเภอคำม่วง  นายเกษม  แสนโภชน์, สาธารณสุขอำเภอคำม่วง นายสมบัติ  อ่อนดี, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลนายวงศ์ตะวัน  ณ  กาฬสินธุ์   และคำกล่าวรายงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประกิต  พิณเจริญ  วันศุกร์ที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๒๕)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง
1.นายบุญเลิศ  ศักดิ์ชัยมานนท์    ดำรงตำแหน่ง ปี 2525 – 2527
2.นายวันชัย  เลาหบุตร                ดำรงตำแหน่ง ปี 2527 – 2529
3.นายสาโรจน์  มะรุมดี              ดำรงตำแหน่ง ปี 2529 – 2531
4.นายสมชัย  ลีลาศิริวงศ์             ดำรงตำแหน่ง  ปี 2531 – 2532
5.นายนพดล  เสรีรัตน์                ดำรงตำแหน่ง  ปี 2532 – 2535
6.นายสามารถ คล่องดี                ดำรงตำแหน่ง  ปี 2535 – 2541
7.นายเมธา  ดิเรกโภค                 ดำรงตำแหน่ง  ปี 2541 – 2549
    8.นายสมานมิตร อัฐนาค            ดำรงตำแหน่ง  ปี 2550 – ปัจจุบัน

 

                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลคำม่วง All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th