นายแพทย์สมานมิตร  อัฐนาค
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง

                                                                           
                   
นางสาวหทัยพร  อ้วนภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
   
 
นางประวีณา  ปรีดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
                                                                                                                       
                                                           
นางฌานิญมนธ์  นาลาบ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

 

นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

นางประทุมมาศ  ไชยสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

                                                     
นายไชยศรี  จิตรปรีดา
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานชันสูตร
นางสาวสุวรรณี  ศรีหงษ์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจริยา  อัฐนาค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
                                                     
นางอุไรวรรณ  ปรีถวิล
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
 
นางอุไรรักษ์ วิเชียรสาร
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้างานเภสัชกรรม
                                   
นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางประยงค์  กองศรีนาง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                          


                                                                                                                                                                                                                                  
ข้อมูล จากงานธุรการ โรงพยาบาลคำม่วง     
Update by IT khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2013-05-20
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th