นายแพทย์ธนธร กานตอาภา
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง

                                                                           
                   
นางสาวหทัยพร  อ้วนภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
   
 
นางประวีณา  ปรีดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
                                                                                                                       
                                                           
นางฌานิญมนธ์  นาลาบ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

 

นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

นางประทุมมาศ  ไชยสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

                                                     
นางอุไรวรรณ  ปรีถวิล
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
นางสาวสุวรรณี  ศรีหงษ์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจริยา  อัฐนาค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
                                                     
นางเบญญา จตุเทน
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานชันสูตร
 
น.ส.วัชราภรณ์ อุปลา
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้างานกายภาพบำบัด
          


                        
น.ส.สยุมพร นนทะคำจันทร์ 
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางประยงค์  กองศรีนาง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                          


                                                                                                                                                                                                                                  
ข้อมูล จากงานธุรการ โรงพยาบาลคำม่วง     
Update by IT khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2013-05-20
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th