ปรัชญา


ค่านิยม
 1.รับผิดชอบ  2.มอบคุณค่า   3.สามัคคี   4.มีวินัย   5.ใฝ่เรียนรู้  6.อยู่อย่างพอเพียง  7.เคียงคู่ชุมชน
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลคำม่วง All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th