รวมแผนงานโครงการ โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2566

 
ปรับแผนรอบเมษายน
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งานการพยาบาล)
  แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ (งานผู้ป่วยในหญิง)
  แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (งานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์)
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานทันตกรรม
 
แผนงานโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
แผนงานโครงการ งานประกันสุขภาพ
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ ฯ
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 
แผนงานโครงการ งานโภชนศาสตร์
 
แผนงานโครงการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ฯ
 
แผนงานโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
 
แผนงานโครงการ งานซ่อมบำรุง
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานการพยาบาล
 
แผนงานโครงการ ศูนย์คุณภาพ
 
แผนงานโครงการ งานจ่ายกลาง
 
แผนงานโครงการ งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย
 
แผนงานโครงการ งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
 
แผนงานโครงการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
     
     
 
โครงการสร้างสุขภาพสานสัมพันธ์โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2566
 
โครงการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี 2566
 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช รพ.คำม่วง ปีงบประมาณ 2566
 
ครงการพัฒนาระบบบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2566
 
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิงรุกในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2566
 
โครงการพัฒนาคุณภาพฝ่ายงานพยาบาล ร.พ คำม่วง ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี (Smart Hospital) โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการโรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กรโรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2566
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพทีมภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิและองค์รวม แบบมีส่วนร่วม
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยฯ
 
โครงการบัญชีแผนปฏิบัตการ แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2566
 
หนังสือส่งโครงการโรงพยาบาลคำม่วง เพื่อขออนุมัติโครงการ
 
รวมแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าเสื่อม)
 
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2566
 
แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566
 
แผนปฏิบัติการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
แผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
แผนงานโครงการโรงพยาบาลอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลคำม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 

งานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved.     

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: [email protected]