N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 3 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 1050 อ่าน.
2 4 แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 972 อ่าน.
3 5 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 922 อ่าน.
4 6 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1019 อ่าน.
5 7 ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 998 อ่าน.
6 8 เปิดแล้ว ! โรงเรียนผู้สูงอายุ นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 947 อ่าน.
7 9 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 1065 อ่าน.
8 10 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 1144 อ่าน.
9 11 อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 983 อ่าน.
10 12 การพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องโรค นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 922 อ่าน.
11 13 เทศกาลวันสงกรานต์ 2559 มาแล้ววววว.. daffy รับสมัครงาน 1024 อ่าน.
12 14 โรงทาน ครอบครัวเพิ่มศิลป์ นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 1102 อ่าน.
13 15 Big Cleaning Day59 นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 872 อ่าน.
14 17 วันอนามัยโลก นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 908 อ่าน.
15 18 ซ้อมแผน อุบัติเหตุ! นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 906 อ่าน.
16 19 เทศกาลสงกรานต์ 2559 มาแววว.. นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 898 อ่าน.
17 20 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 1350 อ่าน.
18 21 NCD คุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1014 อ่าน.
19 22 ฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปี 5/2559 daffy รับสมัครงาน 965 อ่าน.
20 26 รับประเมิน NCD คุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 948 อ่าน.
21 27 เริ่มแล้ว SKT @โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 981 อ่าน.
22 28 บุญบั้งไฟ อำเภอคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 942 อ่าน.
23 29 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 948 อ่าน.
24 30 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 1068 อ่าน.
25 31 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 915 อ่าน.
26 32 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 897 อ่าน.
27 33 ตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 947 อ่าน.
28 34 บริษัท น้ำตาลอีสาน จำกัด มอบของขวัญปีใหม่ 2560 tom_it รับสมัครงาน 953 อ่าน.
29 35 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 977 อ่าน.
30 36 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 941 อ่าน.
31 37 กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนแพง มอบข้าวพันธุ์ดี ระดับประเทศ tom_it รับสมัครงาน 939 อ่าน.
32 38 กิจกรรม OD ประจำปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 993 อ่าน.
33 39 ลงนามทำสัญญาซื้อข้าวพันธุ์ นายวิชัย ผิวเงิน รับสมัครงาน 1487 อ่าน.
34 40 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน ภาพข่าว/กิจกรรม 995 อ่าน.
35 41 รับประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1031 อ่าน.
36 42 จทน.สาธารณสุข คำม่วง-สามชัยร่วมรับ ผู้ตรวจราชการ นายวิชัย ผิวเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1144 อ่าน.
37 43 มาเเล้วเครื่องมือวัดความสุข ด้วยตัวเอง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 986 อ่าน.
38 44 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it ภาพข่าว/กิจกรรม 893 อ่าน.
39 45 อบรมจิตอาสาทางการแพทย์ tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1706 อ่าน.
40 46 ร่วมปลูกต้นดาวเรือง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 947 อ่าน.
41 47 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก tom_it รับสมัครงาน 1056 อ่าน.
42 48 ร่วมพิธีถวายสักการะวันปิยมหาราช tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1395 อ่าน.
43 49 พลังจิตอาสา อำเภอคำม่วง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 993 อ่าน.
44 50 ซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อม tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1172 อ่าน.
45 51 หน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลคำม่วง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1008 อ่าน.
46 52 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก tom_it รับสมัครงาน 1286 อ่าน.
47 53 เริ่มเเล้ว แผนปฏิบัติงานวัณโรค ปี 2561 tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1004 อ่าน.
48 54 ประเมินสุขภาพทางการเงิน tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 921 อ่าน.
49 55 กิจกรรมธรรมะประจำเดือน tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 2369 อ่าน.
50 56 ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1075 อ่าน.
51 57 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1232 อ่าน.
52 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it ภาพข่าว/กิจกรรม 941 อ่าน.
53 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it ภาพข่าว/กิจกรรม 1010 อ่าน.
54 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it ภาพข่าว/กิจกรรม 4076 อ่าน.
55 61 เยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 2299 อ่าน.
56 62 ทำบุญโรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 973 อ่าน.
57 63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 869 อ่าน.
58 64 อุ่นไอรับ คลายความหนาว tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 845 อ่าน.
59 65 เตรียมถุงผ้า มาใส่ยาด้วยนะคะ เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 876 อ่าน.
60 66 อบรมนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยประจำปี 2562 tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1126 อ่าน.
61 67 โรงพยาบาลรับมอบเตียงผู้ป่วย 4 เตียง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1231 อ่าน.
62 69 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it ภาพข่าว/กิจกรรม 946 อ่าน.
63 70 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วง tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 858 อ่าน.
64 71 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการวิ่งด้วยรักฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1 tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 796 อ่าน.
65 72 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 714 อ่าน.
66 73 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลคำม่วง คัพ ครั้งที่ 3 tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 800 อ่าน.
67 75 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) daffy รับสมัครงาน 899 อ่าน.
68 76 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ tom_it จัดซื้อ-จัดจ้าง 1073 อ่าน.
69 77 เปิดรับสมัครบุคลากร tom_it รับสมัครงาน 2976 อ่าน.
70 78 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว.. apple รับสมัครงาน 1048 อ่าน.
71 79 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือดสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple รับสมัครงาน 826 อ่าน.
72 82 รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ GREEN&CLEAN Hospital apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 811 อ่าน.
73 83 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจำปี 2563 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 754 อ่าน.
74 84 แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 apple 753 อ่าน.
75 85 ผังบัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 daffy 647 อ่าน.
76 86 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 564 อ่าน.
77 87 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง งดให้บริการ นวด อบ ประคบฯ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 872 อ่าน.
78 88 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 785 อ่าน.
79 89 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 763 อ่าน.
80 90 รายนามผู้บริจาค รวมน้ำใจ ช่วยหมอ สู้ COVID-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 958459 อ่าน.
81 91 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 810 อ่าน.
82 92 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 589 อ่าน.
83 93 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple รับสมัครงาน 644 อ่าน.
84 94 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง... apple รับสมัครงาน 703 อ่าน.
85 96 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 531 อ่าน.
86 97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เลขที่สอบ... apple รับสมัครงาน 636 อ่าน.
87 98 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว .. apple รับสมัครงาน 648 อ่าน.
88 100 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 3763 อ่าน.
89 101 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 apple ภาพข่าว/กิจกรรม 872 อ่าน.
90 102 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 2497 อ่าน.
91 103 กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 588 อ่าน.
92 104 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 731 อ่าน.
93 105 กิจกรรม โครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อสบ.) apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 638 อ่าน.
94 106 ร่วมยินดีกับ อสม.เอมอร ชนะบุตร อสม.ดีเด่นระดับชาติ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 863 อ่าน.
95 107 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple รับสมัครงาน 582 อ่าน.
96 108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และระเบียบปฏิบัติ apple รับสมัครงาน 529 อ่าน.
97 109 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 702 อ่าน.
98 110 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) daffy รับสมัครงาน 932 อ่าน.
99 111 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 491 อ่าน.
100 112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 609 อ่าน.
101 113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple รับสมัครงาน 555 อ่าน.
102 114 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple รับสมัครงาน 813 อ่าน.
103 115 รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple รับสมัครงาน 821 อ่าน.
104 117 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา daffy รับสมัครงาน 1628 อ่าน.
105 118 รับบริจาคนมถั่วเหลือง ซังซัง จากบริษัทแลคตาซอย จำกัด apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 463 อ่าน.
106 119 รับมอบของบริจาคจาก ธ.ก.ส. daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 576 อ่าน.
107 120 นายอำเภอคำม่วง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 618 อ่าน.
108 121 รับของบริจาค จากทางกลุ่มเพื่อนคำม่วงขาวแดง รุ่น 43 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 585 อ่าน.
109 122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน tom_it รับสมัครงาน 960 อ่าน.
110 123 ได้รับบริจาค แอลกอฮอล์ เจล จากบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 477 อ่าน.
111 124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ apple รับสมัครงาน 735 อ่าน.
112 125 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) apple รับสมัครงาน 721 อ่าน.
113 126 ได้รับบริจาคชุด PPE จำนวน 4 ชุด apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 562 อ่าน.
114 127 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 604 อ่าน.
115 128 ประกาศ แจ้งวันฉีดวัคซีน apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 593 อ่าน.
116 129 ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 548 อ่าน.
117 130 ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7กลุ่มโรค apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 534 อ่าน.
118 131 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข daffy รับสมัครงาน 591 อ่าน.
119 132 ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 599 อ่าน.
120 133 พระอาจารย์ธีทัต ธัมมิโก มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 549 อ่าน.
121 134 ตรวจเชิงรุก Covid-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 654 อ่าน.
122 135 ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา 2 กลุ่มเสียง apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 605 อ่าน.
123 136 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 600 อ่าน.
124 137 พระครูถาวรสมณวัตร มอบเงินบริจาคให้ รพ.คำม่วง apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 559 อ่าน.
125 138 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 600 อ่าน.
126 139 รายนามผู้บริจาค apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 619 อ่าน.
127 140 รับมอบของบริจาค จาก กฟผ. apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 513 อ่าน.
128 141 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสรรหา พกส. apple รับสมัครงาน 553 อ่าน.
129 142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 647 อ่าน.
130 143 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 635 อ่าน.
131 144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พกส. apple รับสมัครงาน 506 อ่าน.
132 145 ฉีดวัคซีนพระราชทาน apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 587 อ่าน.
133 146 ร่วมฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส เนื่องในวันมหิดล apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 544 อ่าน.
134 147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. apple รับสมัครงาน 591 อ่าน.
135 148 ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายงานขอเช่าระบจัดเก็บข้อมูลภาพ(PACS) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 398 อ่าน.
136 149 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มนักเรียน apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 522 อ่าน.
137 150 แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม apple ภาพข่าว/กิจกรรม 457 อ่าน.
138 151 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว apple รับสมัครงาน 1061 อ่าน.
139 152 โรงพยาบาลคำม่วง ขอขอบคุณ ผู้มีจิตเมตตามอบเครื่องผลิตออกซิเจน apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 459 อ่าน.
140 153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 801 อ่าน.
141 154 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 738 อ่าน.
142 155 . apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 481 อ่าน.
143 157 4 พระราชกรณียากิจที่โดเด่นในหลวงรัชกาลที่ 9 daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 514 อ่าน.
144 158 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินบำรุง) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 375 อ่าน.
145 159 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 361 อ่าน.
146 160 รวมแผนงานโครงการ รพ.คำม่วง apple ภาพข่าว/กิจกรรม 437 อ่าน.
147 161 NO GIFT POLICY apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 63446 อ่าน.
148 162 ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็ก apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 494 อ่าน.
149 163 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม apple ภาพข่าว/กิจกรรม 345 อ่าน.
150 164 ร่างประกาศโรงพยาบาลคำม่วง apple ภาพข่าว/กิจกรรม 423 อ่าน.
151 165 เอกสารประกวดราคา (e-bidding) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 428 อ่าน.
152 166 ประกาศ ประกวดราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 448 อ่าน.
153 167 ประกาศ ประกวดราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 476 อ่าน.
154 168 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด apple ภาพข่าว/กิจกรรม 469 อ่าน.
155 169 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด apple ภาพข่าว/กิจกรรม 493 อ่าน.
156 170 เอกสารการขายทอดตลาด apple ภาพข่าว/กิจกรรม 507 อ่าน.
157 171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 365 อ่าน.
158 172 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 405 อ่าน.
159 173 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 416 อ่าน.
160 174 ประกาศรับสมัครบุคคล apple รับสมัครงาน 477 อ่าน.
161 175 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 439 อ่าน.
162 176 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 373 อ่าน.
163 177 รับประเมินคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 348 อ่าน.
164 178 ประกาศรับสมัครบุคคล. apple รับสมัครงาน 415 อ่าน.
165 179 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ daffy รับสมัครงาน 420 อ่าน.
166 180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 389 อ่าน.
167 181 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน apple รับสมัครงาน 413 อ่าน.
168 182 ใช้กัญชา apple 243 อ่าน.
169 183 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พกส apple รับสมัครงาน 1130 อ่าน.
170 184 พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 308 อ่าน.
171 185 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมงคล apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 291 อ่าน.
172 186 รับมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง (หมอสามล้อ) apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 302 อ่าน.
173 187 พิธีถวายพระพรชัยมงคล apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 307 อ่าน.
174 188 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 276 อ่าน.
175 189 โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 330 อ่าน.
176 190 ประกาศรับสมัครบุคคล apple รับสมัครงาน 694 อ่าน.
177 191 เปิดโครงการผู้สูงวัย apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 294 อ่าน.
178 192 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 335 อ่าน.
179 193 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 259 อ่าน.
180 194 รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 317 อ่าน.
181 195 กิจกรรม ชม แชร์ เชียร์ ปีที่6 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 311 อ่าน.
182 196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 448 อ่าน.
183 197 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 308 อ่าน.
184 198 กิจกรรมจิตอาสา วันมหิดล ปี 2565 apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 297 อ่าน.
185 199 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 466 อ่าน.
186 200 ประกาศ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 237 อ่าน.
187 201 เอกสารประกวดราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 256 อ่าน.
188 202 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 322 อ่าน.
189 203 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 312 อ่าน.
190 204 ประกาศรับสมัครบุคคล apple รับสมัครงาน 391 อ่าน.
191 205 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าเสื่อม) apple ภาพข่าว/กิจกรรม 237 อ่าน.
192 206 แผนการจัดซื้อ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 221 อ่าน.
193 207 แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 244 อ่าน.
194 208 แผนปฏิบัติการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 238 อ่าน.
195 209 แผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง apple ภาพข่าว/กิจกรรม 307 อ่าน.
196 210 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา apple รับสมัครงาน 317 อ่าน.
197 211 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 apple ภาพข่าว/กิจกรรม 231 อ่าน.
198 212 NO GIFT POLICY apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 327 อ่าน.
199 213 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 308 อ่าน.
200 214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 381 อ่าน.
201 215 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน apple รับสมัครงาน 359 อ่าน.
202 216 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 320 อ่าน.
203 217 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน apple รับสมัครงาน 331 อ่าน.
204 218 ประกาศเรื่องประกวดราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 246 อ่าน.
205 219 ประกาศบัญชีรายชื่อ apple รับสมัครงาน 317 อ่าน.
206 220 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า apple ภาพข่าว/กิจกรรม 197 อ่าน.
207 221 ประกาศ ขายทอดตลาด apple ภาพข่าว/กิจกรรม 379 อ่าน.
208 222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน apple ภาพข่าว/กิจกรรม 206 อ่าน.
209 223 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก apple ภาพข่าว/กิจกรรม 246 อ่าน.
210 224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 246 อ่าน.
211 225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 251 อ่าน.
212 226 ประกาศรับสมัครบุคคล apple รับสมัครงาน 469 อ่าน.
213 227 รับประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 199 อ่าน.
214 228 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ha apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 183 อ่าน.
215 229 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 311 อ่าน.
216 230 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ apple รับสมัครงาน 333 อ่าน.
217 241 ออกหน่วยคัดกรองวัณโรค apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 169 อ่าน.
218 242 รับเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งสถานบำบัด apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 161 อ่าน.
219 243 ประกาศรับสมัครบุคคล apple รับสมัครงาน 726 อ่าน.
220 244 ประชุมวางแผนสอบสวนโรค apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 188 อ่าน.
221 245 ตรวจเยี่ยมค้นหาและป้องกันแก้ไขความเสี่ยง apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 310 อ่าน.
222 246 ทำกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 406 อ่าน.
223 247 โครงการโรงพยาบาลอนุรักษ์ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 154 อ่าน.
224 248 นโยบายความปลอดภัยด้านยา daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 149 อ่าน.
225 249 รวมแผนงานโครงการ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 166 อ่าน.
226 250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple รับสมัครงาน 238 อ่าน.
227 251 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 181 อ่าน.
228 252 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple รับสมัครงาน 303 อ่าน.
229 253 รวมแผนงานโครงการ โรงพยาบาลคำม่วง apple ภาพข่าว/กิจกรรม 216 อ่าน.
230 254 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบSolar Rooftop apple ภาพข่าว/กิจกรรม 262 อ่าน.
231 255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple ภาพข่าว/กิจกรรม 165 อ่าน.
232 256 รับมอบเงินบริจาค apple จัดซื้อ-จัดจ้าง 369 อ่าน.
233 257 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบSolar apple ภาพข่าว/กิจกรรม 202 อ่าน.
234 258 ประกาศ เรื่องทำลายฟิล์มเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ apple ภาพข่าว/กิจกรรม 248 อ่าน.
235 259 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 282 อ่าน.
236 260 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลคำม่วง daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 301 อ่าน.
237 261 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป daffy รับสมัครงาน 201 อ่าน.
238 262 ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลคำม่วง daffy รับสมัครงาน 274 อ่าน.
239 263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) daffy รับสมัครงาน 218 อ่าน.
240 264 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป daffy รับสมัครงาน 217 อ่าน.
241 265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก daffy รับสมัครงาน 181 อ่าน.
242 266 ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ภาพข่าว/กิจกรรม 331 อ่าน.
243 267 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร daffy รับสมัครงาน 172 อ่าน.
244 268 ประกาศ ผลการประกวดราคา ระบบ(PACS) daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 259 อ่าน.
245 269 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก daffy รับสมัครงาน 242 อ่าน.
246 270 NO GIFT POLICY 2567 daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 12363 อ่าน.
247 271 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ daffy รับสมัครงาน 224 อ่าน.
248 272 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป daffy รับสมัครงาน 339 อ่าน.
249 273 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก daffy รับสมัครงาน 348 อ่าน.
250 274 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ daffy รับสมัครงาน 271 อ่าน.
251 275 รายงานทางการเงินโรงพยาบาลคำม่วง daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 241 อ่าน.
252 276 ตรวจคัดกรองสายตา daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 77 อ่าน.
253 277 หลวงปูประยนต์ ปัญญาวโร daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 100 อ่าน.
254 278 เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 91 อ่าน.
255 279 ออกหน่วยปฐมพยาบาล daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 102 อ่าน.
256 280 อมรมเชิงปฏิบัติการ daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 124 อ่าน.
257 281 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 110 อ่าน.
258 282 อมรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 154 อ่าน.
259 283 KICK OFF ตู้เติมรัก ปันสุข daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 183 อ่าน.
260 284 พระครูถาวรสมณวัตร มอบอาหาร ตู้เติมรัก ปันสุข daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 194 อ่าน.
261 285 คปสอ.คำม่วง ประชุม NCD daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 129 อ่าน.
262 286 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการประเมินคัดกรองช่องปาก daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 131 อ่าน.
263 287 ประชุมวิชาการ การใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 127 อ่าน.
264 288 อบรมสร้างความรอบรู้ และออกให้บริการสุขภาพเชิงรุก daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 134 อ่าน.
265 289 ตรวจติดตามการผ่าตัดต้อกระจกตา daffy จัดซื้อ-จัดจ้าง 143 อ่าน.
266 290 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม daffy ภาพข่าว/กิจกรรม 100 อ่าน.
sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort tuzla escort bagcilar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort sex shop sex shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop