ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ29/02/2567 เวลา 12:23:22
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม เตรียวิจัยเบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ23/02/2567 เวลา 14:27:52
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร.ต.หญิงพรนภา มังลา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมเตรียมทีมเยี่ยมสำรวจภายใน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/02/2567 เวลา 11:29:54
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมจนท.อสม เตรียมความพร้อมวิจับเบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ23/02/2567 เวลา 14:28:59
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร.ต.หญิงพรนภา มังลา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมเตรียมทีมเยี่ยมสำรวจภายใน
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ01/03/2567 เวลา 18:14:21
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จันทิมา ชนาสิทธิ์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมคับกรองไวรัสตับอักเสบ
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ27/02/2567 เวลา 09:34:22
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ฐานการเรียนรู้เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ27/02/2567 เวลา 09:35:22
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม วิจัยเบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ23/02/2567 เวลา 14:30:36
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร.ต.หญิงพรนภา มังลา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมเตรียมทีมเยี่ยมสำรวจภายใน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ27/02/2567 เวลา 09:37:16
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม วิจัยเบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ23/02/2567 เวลา 14:43:37
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร.ต.หญิงพรนภา มังลา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมเตรียมทีมเยี่ยมสำรวจภายใน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ