ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ30/08/2566 เวลา 14:15:19
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ตรวจ 5 ส
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 20:31:03
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสยุมพร บุญบุตร   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 09:58:26
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายนนท์นภพ เจริญศรีวรกุล   สำหรับแผนก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม จัดกิจกรรมลานธรรม มินิธัญญารักษ์
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ30/08/2566 เวลา 14:14:26
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม เขียน SAR
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ05/09/2566 เวลา 12:08:36
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม การบันทึกเบิกจ่าย Home ward /การเบิกจ่ายระบบ iclaim
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 10:00:09
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายนนท์นภพ เจริญศรีวรกุล   สำหรับแผนก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม จัดกิจกรรมลานธรรม มินิธัญญารักษ์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ30/08/2566 เวลา 14:16:18
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ตรวจ 5 ส
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ21/08/2566 เวลา 10:24:12
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ05/09/2566 เวลา 10:29:13
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ตรวจ 5 ส
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 10:01:26
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายนนท์นภพ เจริญศรีวรกุล   สำหรับแผนก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม จัดกิจกรรมลานธรรม มินิธัญญารักษ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ