สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติKMH670500002327 พ.ค. 67 (08:00)
27 พ.ค. 67 (16:00)
ห้องศูนย์คุณภาพ
การสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ