HOME

ข้อมูลพื้นฐาน
  คณะผู้บริหาร
  นโยบายของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
   ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
   เป้าประสงค์
   อัตรากำลัง

ลิงค์หน่วยงานราชการ
   อำเภอคำม่วง
   สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
   โรงพยาบาลสามชัย
  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
   สาธารณสุขอำเภอสามชัย
   

ระบบงานออนไลน์

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 20
  • Yesterday: 23
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 3,893
  • 2010: 6,777
  • 2011: 208,391
  • 2012: 276,726
  • 2013: 476,174
  • 2014: 594,444
  • 2015: 604,895
  • 2016: 1,709,202
  • 2017: 22,745
  • 2018: 13,726
  • 2019: 7,373
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1
  • Daily: 31
  • Monthly: 939
  • Yearly: 11,263
Link Goverment

<<< รับผิดชอบ มอบคุณค่า สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน
....


 
ภาพข่าวกิจกรรม

      
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับ
สาธารณสุขอำเภอคำม่วง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทันตกรรม, แพทย์
แผนไทย,กายภาพบำบัด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)...อ่านต่อการประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง
ประธาน คปสอ.คำม่วง พร้อมด้วย นายสายัณห์ ใจทาน
สาธารณสุขอำเภอคำม่วงพร้อมคณะกรรมการประสานงาน
ระดับอำเภอคำม่วง ได้เขารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่
ได้รับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ คปสอ.ดีเยี่ยม ประจำปี2561
...อ่านต่อ

 
  
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรค
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับ

สาธารณสุขอำเภอคำม่วง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทันตกรรม, แพทย์
แผนไทย,กายภาพบำบัด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)...อ่านต่อ

รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น สร้างจิตสำนึกแก่คนในสังคม
ให้ ลด ละ เลิก และปฏิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ...อ่านต่อ 
                 
                      
ร่วมวิ่งรณรงค์ โครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา
100 ปี กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์ ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ และประชาชน
ชาวอำเภอคำม่วง ร่วมวิ่งรณรงค์ โครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี
แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ระยะทางวิ่ง...อ่านต่อ 

รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ
GREEN&CLEAN Hospital
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจำลอง
มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ...อ่านต่อ


 รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด อ่านต่อ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่แจ้ง                          รายละเอียด

04-05-2561    คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
27-04-2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ และคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์และ  ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 ..
27-04-2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.คำม่วง) ปีงบประมาณ 2561 ..
25-08-2560    ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิ์การโรงพยาบาลคำม่วง..อ่านต่อ
24-02-2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ระเบียบปฏิบัติ..อ่านต่อ
20-02-2560    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
20-02-2560    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
31-01-2560    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
13-01-2560    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
30-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.คำม่วง ..อ่านต่อ
30-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
28-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.คำม่วง ตำแหน่ง..อ่านต่อ
28-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สามชัย ตำแหน่ง..อ่านต่อ
10-11-2559    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สามชัย) ตำแหน่ง...อ่านต่อ
04-11-2559    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
29-08-2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..อ่านต่อ
04-08-2559    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..อ่านต่อ
03-06-2559    ขอเชิญประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก วันจันทร์ที่ 6 ...อ่านต่อ
01-06-2559    แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2559..อ่านต่อ
  

13-11-2561     การจัดแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562  
27-03-2561     ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
05-02-2561     ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

25-01-2561     ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ ..ดาวน์โหลด 
15-01-2561     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
08-01-2561     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ร่าง) 
08-05-2560     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน  
19-04-2560     ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

09-03-2560     ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
27-07-2559     คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
18-06-2558     ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
27-05-2558     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
27-05-2558     เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 

19-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
03-03-2558     เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
03-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ

 วันที่แจ้ง                            รายละเอียด
 
                       
30-04-2559     เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559..อ่านต่อ
02-03-2559     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล ..อ่านต่อ
24-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
24-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
14-02-2559     นำเสนอรับการนิเทศงาน1-59..อ่านต่อ
18-02-2559     รับประเมินNCD สสจ.180259 ..อ่านต่อ
18-02-2559     เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 ..อ่านต่อ
18-02-2559     กรอบประเมิน2559_ปรับ131158..อ่านต่อ .
14-02-2559     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
27-10-2558     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ อำเภอคำม่วง..อ่านต่อ
14-09-2558     แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 และจัดทำแผน ปี2559 ..อ่านต่อ
13-07-2558     แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี2558 ..อ่านต่อ
25-04-2557     แจ้งโอนเงินจัดสรร Fixed Cost
11-02-2557     การสำรวจเครื่องมือแพทย์และกำหนดแผนขอเพิ่ม แบบสำรวจรายงานการเก็บและการใช้เครื่องมือแพทย์
31-03-2557     วีดีทัศน์เผยแพร่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
14-03-2557     สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7ประชาสัมพันธ์โครงการ"เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ"

 
  โปรแกรม/ดาวน์โหลด  


  Download Program RM-KMH  32/64 bitดาวน์โหลดที่นี้ 
  Download Program ClinicMINI 32bit  64bit
  Download Program TBKmh 32bit  64bit
  Download Program ReportMINI 32bit  /  64bit
   ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   รายละเอียดจากเว็บไซต์ Click เลย 
 


  ปักหมุด


   แบบประเมินคำม่วงส่งจังหวัดรอบ1-60
   ประชุมทีมประเมิน310760_ปรับเพิ่มเติม
   สรุปผลคำม่วง1-60
   แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี 2559 และจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2560
   แบบฟอร์มการสรุปผลงานและจัดทำแผน ปี 2557
   แบบฟอร์ม งบลงทุน
   สรุปแบบรายงานประจำปี
   ICD 10 TM Online
   เอกสารประเมินSAT อำเภอรอบที่ 1
   คู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์ และควบคุมโรคระบาดในชุมชน (PHER)
   เรียนรู้เรื่องวัคซีน
   แหล่งข้อมูลสุขภาพ
   วีดีโอการช่วยคลอดมาตรฐาน
   วีดีทัศน์ นำเสนอโรงพยาบาลคำม่วง
 รวม CPG โรงพยาบาลคำม่วง ใหม่ล่าสุด
   ค้นหารหัสสถานพยาบาล (หน่วยงาน)
   รูปแบบ Power Point โรงพยาบาลคำม่วง. .


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ธนธร กานตอาภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง
ลิงค์ดีดี
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
websurin.net

 


โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com


Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017